MOMENT

UTBILDNINGENS MOMENT

Utbildningen har 3 huvudmoment/kurser.


Delkurs 1:

Kursnamn: Hästens Anatomi och rörelselära

Kort beskrivning:

ANATOMI, (histologi, fysiologi, osteologi, ledlära, myologi, nervanatomi, patologi, virologi, dissektion)

Målbeskrivning:

Undervisningen syftar till att ge de studerande mycket goda kunskaper med särskild betoning av rörelseapparatens anatomi som den kliniskt verksamme terapeuten behöver. Kursuppläggning och innehåll:

Kursen inleds med en grundläggande översikt i hästens anatomiska byggnad. Därefter följer en terminologisk genomgång anpassad för inlärning av den allmänna och specifika benläran. Studierna fortsätter med utgångspunkt från benläran och de olika ledavsnitten, (i bål och ben), med dess ligament sammanlänkas. Myologi och muskelfysiologi avhandlas separat och relateras till de olika fysiologiska ledavsnitten.

Kursens fortsättning beskriver hästens organ och organsystem och avslutas med en allmän översikt och undervisning av det perifera nervsystemet. Undervisningen omfattar katedrala föreläsningar, palpationsövningar i ytanatomi samt dissektionsdemonstrationer.

Allmän sjukdomslära, Ledpatologi, Exteriör bedömning, Ekonomi, Seminariearbeten


Delkurs 2:

Kursnamn: Praktisk tillämpning

Kort beskrivning:

Undervisningen bygger till stor del på problembaserad lärande där eleverna arbetar med autentiska fallbeskrivningar under handledning av skolans lärarkår, utifrån behov och problem från arbetslivet. 

Manuella terapiformer som ingår i detta utbildningsblock är:

Manuell fysikalisk behandling

Akupunktur

Fysikalisk testmetodik Stretching/Massage

Elektromedicinsk terapi

Laser terapi

Läkemedelslära

 

Delkurs 3:

Kursnamn Specialiserad praktik

Kort beskrivning:

Praktik-perioderna kommer att föregås av tematiska studier med syfte att utreda, planera och genomföra riktade insatser.

Praktik

Ett mått på equiterapeuternas kommande värde på arbetsmarknaden är hur de placerar sig när det gäller den 12 månader långa specialiseringspraktiken (Kandidatår), som genomförs under studiernas senare del. Equiterapeuteleven har praktikplatser inom ett mycket brett fält.  En stor del av de studerande genomför sin praktik i Sverige och Norge, men specialiseringspraktik i länder som Frankrike, Tyskland och USA förekommer också. Utbildningsprogrammet har ett mycket väl inarbetat kontaktnät när det gäller praktikplatser. De goda möjligheterna att hitta lämpliga praktikplatser återspeglar det goda sysselsättningsläget för utbildade Equiterapeuter.