UTBILDNINGSMÅL

Utbildningens mål

Utbildningen ska leda till att den studerande får arbete efter avslutad utbildning samt tillgodose arbetsmarknadens behov av utbildade Equiterapeuter.


Efter avslutad utbildning besitter den studerande såväl praktiska som teoretiska fackkunskaper med tyngdpunkt på rehabilitering av häst. 

Efter avslutad utbildning skall den studerande ha kompetens för att arbeta med hästens dysfunktioner inom rörelse och stödjeorganen.

Efter avslutad utbildning skall den studerade kunna: -diagnostisera -planera behandlingsinsatser -utföra adekvat behandling.

Efter avslutad utbildning skall den studerade kunna analysera och kritiskt granska medicinska rapporter.

Efter avslutad utbildning skall den studerade kunna utvärdera effekter på genomförd behandling.

Efter avslutad utbildning skall den studerade kunna presentera resultaten av behandling i form av skriftliga rapporter och muntlig redovisning.

Efter genomgången utbildning skall den studerade ha kompetens för att kunna arbeta som Equiterapeut.


Utbildningen på Swedish Equiterapeut Education är

Europas enda 2,5-åriga utbildning till Equiterapeut. Det finns idag ingen motsvarande utbildning inom detta yrkesområde.

Utbildningen till Equiterapeut kombinerar högt kvalificerade teoretiska moment med praktisk övning. Denna integration mellan praktik och teori är nödvändig i utbildningen, då en examinerad Equiterapeut förväntas kunna gå ut och arbeta direkt efter utbildningen.

Den nära kopplingen mellan teori och praktik sker inom alla kurser i utbildningen.

Exempel på integration mellan teori och praktik är i området anatomi, som är en av de mest omfattande kurserna, blir detta tydligt. Kunskap om hästens fysiologi, mjukdelar, nerver, cellstrukturer, leder etc., är en förutsättning för att de studerande tillsammans med handledare ska kunna behandla och bedöma problem utifrån rörelsemönster och beteenden i praktiken. Teorisalar och djurstallar ligger därför i nära anslutning till varandra.

Samma sak gäller inlärning av de skilda terapiformerna som exempelvis manuell fysikalisk medicin, akupunktur, elektromedicin, massage med mera.